Lagda motioner

Här finns de förslag som Rönningepartiet lagt som motioner till kommunfullmäktige

2023

Ledamöters initiativrätt i kommunala nämnder

Kommunallagen ger ledamöter i kommunala nämnder rätt att ta initiativ i sina nämnder:
”20 § Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”
Formerna för detta är inte närmare specificerade, varför det finns behov av att Salems
kommun i reglementen tydliggör hur ledamöternas initiativrätt ska garanteras.

Med hänvisning till ovanstående yrkas
– att det i alla reglementen för kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen,
införs en tydlig beskrivning av hur ledamöterna kan väcka ärenden i sina nämnder.

2022

Kameraövervakning omkring Salems centrum och på Rönninge torg

Det är stökigt ibland runt Salems centrum och Rönninge torg. Polisen sammanfattar läget så här. ”På eftermiddagar, kvällar och helger förekommer det att kommuninvånare, personal samt näringsidkare upplever otrygghet i framförallt Salem och Rönninge centrum. Viss skadegörelse, narkotikabrott, personrån samt ordningsstörande personer förekommer i centrum och på andra platser i kommunen.”

Sedan en tid tillbaka sitter nu ett 40-talet kameror uppe i vår grannkommun Botkyrka uppe. Även vår andra grannkommun Södertälje har ett stort antal kameror på allmänna platser. Polisens kameror är ett komplement till det vanliga polisarbetet. Vilken effekt kamerabevakning har på brottslighet är omdiskuterat. Nyligen gick forskare vid Brottsförebyggande rådet (Brå) igenom 76 internationella undersökningar där brottsnivåer mättes före och efter kamerabevakning på den aktuella platsen samt i ett kontrollområde. Det visade sig att det främst var bilbrott (bilstöld och stöld ur och från fordon) som minskade efter att kamerorna hade installerats. Mycket tyder dock på att kameraövervakning av allmänna platser har en trygghetsskapande effekt. Vi i Rönningepartiet föreslår därför att Kommunen tar ett initiativ för att få till kameraövervakning omkring Salems centrum och på Rönninge torg. Vi vill att kontakter tas med polisdistriktet för att få tillstånd detta.

Med hänvisning till ovanstående yrkas
– att kontakter tas med polisdistriktet för att få tillstånd en kameraövervakning av omkring Salems centrum och på Rönninge torg.

Grannsamverkansbil

I Salem är det många som är oroliga för inbrott under dagtid. För att minska oron finns det beprövade metoder att ta till för kommunen. En av dessa är etablerandet av en grannsamverkansbil. Detta har prövats av ett antal norrortskommuner i Stockholm, med mycket gott resultat. I Huddinge finns en motsvarighet som kallas grannstödsbil.

I korthet handlar det om en bil som cirkulerar i kommunens bostadsområden och rapporterar oönskade aktiviteter till polisen. Det kan gälla inbrottsförsök, klotter eller svårartad nedskräpning. Bilen bemannas av frivilliga krafter under dagtid, vardagar, då de flesta bostadsinbrotten sker.

Initiativ till verksamheten tas lämpligen av kommunen i samverkan med kommunens grannsamverkansgrupper, pensionärsorganisationer och polisen. Kommunens bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och vägsamfälligheter kan också tänkas vara intresserade av att bidra till verksamheten.

Med hänvisning till ovanstående yrkas
– att kommunen, i samverkan med polisen, tar ett initiativ för att starta verksamhet med en grannsamverkansbil.

2021

Riktlinjer för belysning i Salems kommun

I Salems kommun finns idag ungefär ett stort antal vägbelysningsanläggningar i olika utförande. Utformningen kan ibland uppfattas så som spretig och kanske inte helt genomtänkt. Redan 2017-05-06 lämnade jag in en motion om detta. Då fick jag svaret att detta redan var på gång inom förvaltningen. Nu visar det sig att så inte är fallet. Riktlinjer avseende belysning känns ännu viktigare nu när vi står inför en period av mycket byggande.

Det finns många skäl för att sätta upp vägbelysning, exempelvis; öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten. Alla dessa delar ställer krav på val av armatur/ljuskällor, stolpar, tändningstid och lampavstånd. I riktlinjerna bör även ingå underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall, energimätning mm.
I kommunen bör även en planering- och underhållsplan finnas innehållande nyuppförande-, utbytes- och besiktningsplan för trafikbelysningsanläggningar som uppdateras årligen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att riktlinjer för:
– mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av belysning utformas
– belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar, stolpars höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas
– underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall och energimätning utarbetas.


Hundar och papperskorgar

Under 2020 registrerades, enligt Jordbruksverket, 71501 nya hundar i Sverige. Bara under juli månad registrerades över 8000 nya hundar, den högsta siffran på 14 år. Även i Salems kommun är det en tydlig ökning. Trycket är högt på hundkurser och många papperskorgar är fyllda med plastpåsar med en oundviklig restprodukt. Nästa alla hundägare är ansvarsfulla. Därför är papperskorgarna ofta överfulla. Det saknas också ett antal papperskorgar i kommunen. Det vore bra att öka antalet tömningar per vecka vid populär hundpromenadvägar. Därför förslår vi nu en ökning tömningsfrekvensen dvs antalet tömningar per vecka. Vidare förslår vi att antalet papperskorgar ses över och att nya sätts upp utefter populär hundpromenadvägar.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– antalet papperskorgar ses över och att nya sätts upp utefter populär hundpromenadvägar
– antalet tömningar per vecka vid populär hundpromenadvägar ökar.


Kalhyggen

I Salem finns det en hel del skog, det mesta av den ägs av Stockholm Vatten.
Tyvärr tillåter skötselplanerna för Bornsjöreservatet skogsavverkning, utan några restriktioner. Ett resultat av detta är att kalhuggning sker i tätortsnära skog till men för befolkningen och övriga naturen. Den biologiska mångfalden skadas, naturupplevelser omöjliggörs och trafikstörningar uppstår. Kommunen borde gripa sig an detta problem genom kontakter med Stockholm Vatten och deras ägare Stockholm Stad.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– ett förhandlingsinitiativ tas visavi Stockholm Stad för att få till stånd en revidering av skötselplanen för Bornsjöreservatet
– kommunen fortlöpande motsätter sig alla kalhyggen som planeras inom kommunen.


Motion stoppa sopdumpning, inför kameraövervakning vid återvinningsstationer

Miljön kring kommunens återvinningsstationer blir allt grisigare. Olovlig sopdumpning, när avfall som inte hör hemma på en återvinningsstation placeras i eller bredvid återvinningskärlen, är i dag ett stort problem. Resultatet blir en sjaskig miljö som inte bara är otrivsam för dem som bor i närheten. Problemet tenderar även att växa och smitta av sig. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till otrygghet. En ökad frekvens av tömning av sopkärl, eller information till kommuninnevånarna, hjälper inte eftersom det stora problemet är mängde sopor som inte hör hemma på återvinningsstationerna och som dumpas illegalt. Kameraövervakning är en metod som används i många kommuner i landet. Bl.a. i Hassela har länsstyrelsen givit tillstånd till kameraövervakning och i Nacka tar kommunen och förpackningsinsamlingen tag i dumpningen med kameraövervakning. Även vår grannkommun Södertälje överväger detta.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
kommunfullmäktig ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med förpackningsinsamlingen införa kameraövervakning vid Salems kommuns samtliga återvinningsstationer, i syfte att förhindra olovlig sopdumpning.

2020

Pris till årets eldsjäl

”Det är lättare att skapa starka barn och ungdomar, än att laga trasiga unga vuxna”,
Patrick Thorneus, idrottare, ledare och polis.

Föreningslivet och idrotten fungerar som en positiv kraft i samhället och särskilt i ungdomars liv. Många ungdomar får genom idrott och kultur en gemenskap. Denna gemenskap kan vara en räddning för många och även vara brottförebyggande. Föreningslivet och främst ungdomsidrotten är helt beroende av eldsjälar och ideella krafter för att driva sin verksamhet.

En eldsjäl är någon som brinner för något. Eldsjälen arbetar ideellt för en förening, vilket är ett arbete som de anser så viktigt att de lägger ned såväl sin fritid som sin själ i det. Eldsjälarna arbetar oftast bakom kulisserna och de får alltför sällan det erkännande som de är värda. Utan dessa eldsjälar skulle föreningslivet och kanske framför allt ungdomsidrotten inte alls kunna bedrivas i vår kommun.
I Salems kommun finns redan ett bra idrottspris som främst genom åren delats ut till framträdande idrottare och ledare. Många av dessa har på ett förtjänstfullt vis satt Salem på kartan genom nationella och internationella framgångar. Detta pris som föreslås här är inte tänkt att på något vis ersätta det.

Vi tänker oss att till årets eldsjäl inom idrott och/eller kultur kan nomineras en person inom idrotts och/eller kulturföreningslivet i Salems kommun.

Vid urvalet läggs särskild vikt vid sådant oegennyttigt arbete som syftar till att stärka föreningslivet och underlätta för andra att delta i föreningens arbete, eller att utöva den verksamhet som föreningen ägnar sig åt. Främst ska verksamhet riktad mot ungdomar premieras. Utdelning av priserna syftar till att hylla och lyfta fram föreningslivets eldsjälar som arbetar ideellt för något de brinner för, inte sällan i bakgrunden, och som lägger ner såväl fritid som sin själ i det ideella arbetet. Inget pris delas ut postumt. Juryn har också att över tid ta hänsyn till pristagarens genus och verksamhetsgenre så inte detsamma premieras år efter år.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– ett pris för årets eldsjäl inrättas enligt ovan
– juryn består av Salems kommuns Kultur- och fritidsnämnd
– prissumman är 10 000 kr.

2019

Mål och riktlinjer för klimatarbete

Klimatfrågan ställer vårt samhälle inför stora utmaningar. Människor över hela världen kräver att politiker på alla nivåer, i alla länder ska skynda på arbetet med att nå klimatmålen som fastställdes i Parisavtalet och som delmål av FN:s Agenda 2030. All forskning omkring klimatförändringar visar att det är bråttom.

Klimatpolitiska rådet konstaterar att nuvarande politik i Sverige inte räcker för att nå klimatmålen. Takten i förändringsarbetet måste öka avsevärt. Här spelar alla politiska nivåer en roll. På kommunnivå finns det en hel del som kan göras för att bidra till klimatmål plus för att bedöma sårbarheten när det gäller konsekvenserna av potentiella klimatförändringarna för det lokala samhället. Flera kommuner har börjat jobba med det här. Vi anser att det är viktigt att Salems kommun gör det med.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att Salems kommun:
– sätter upp mål och ge riktlinjer angående klimatarbete lokalt
– inkluderar effekterna på klimatmålen i konsekvensbedömningar av alla större investeringar avseende transporter och byggande
– stimulerar ett brett engagemang i kommunen för att nå klimatmålen lokalt
– gör en första analys av sårbarheten när det gäller konsekvenserna av potentiella klimatförändringarna för vårt lokala samhälle.

Träd och klimatet

Världens träd och skogar spelar en avgörande roll i det globala klimatsystemet. Dels för att de binder stora mängder koldioxid från atmosfären när de växer. Men också för att förnybar råvara från skogen kan ersätta fossil råvara och på så sätt hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Därför påverkar det också klimatet när världens skogsarealer minskar, alltså när skog huggs ner och marken omförs till byggnation, åkermark, betesmark eller annan markanvändning. När träd huggs ner snabbare än den hinner växa upp blir effekten att halten av koldioxid ökar i atmosfären. Olika uppskattningar pekar på att mellan 10 och 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt går att hänföra till avskogning. Vid byggnation minskar idag trädbeståndet i våra tätorter och det ökar behovet av att en långsiktig planering för att bibehålla trädpopulationen. Vi anser därför att Salems kommun ska utarbeta riktlinjer för hur kommunen ska hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv. Vidare anser vi att kommunen samtidigt ska ta fram riktlinjer hur man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– riktlinjer för hur kommunen ska hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv tas fram
– riktlinjer hur man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog, utarbetas.

2018

Hagaporten, trafiksäkerhet

Hagaporten är vägtunneln Hagavägen under järnvägen. Idag trafikeras den av ett stort antal bilar som använder infartsparkeringarna vid Garnuddsvägen. Samtidigt använder både gående och cyklister tunneln för att ta sig bland annat till Garnudden, tennishallen och Salarp. Tunneln är trång och både bilar, gående och cyklister delar på samma utrymme. Många upplever situationen i Hagaporten så som farlig idag.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– trafiksäkerlösning för såväl bilister, cyklister och gående tas fram
– separering av gående eftersträvas
– bilartrafiken får anpassa sig till gående genom att en midja typ lösning vid busshållplats på Uttringevägen och vid utfart Sanbäcksvägen vid Lustigknopp anordnas. Här är det nog att föredra att ett körfält avsätts till gående och cyklister och ett till motorfordon.

Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C

Avsaknaden av samlingslokaler där unga och gamla kan samlas och få utlopp för sin kreativitet efterfrågas av många både unga och gamla. I en samrådsredogörelse för Rönninge Centrum har kultur- och fritidsnämnden yttrat att man förordar en fritidsgård inrättad i bostadshusens bottenvåning. Som kommentar svarade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: ”…planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge Centrum finns här. ”Vi i Rönningepartiet stödjer detta och vill genom detta förslag driva fram ett beslut om en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen. Genom svaret från förvaltningen och Kultur-och fritidsnämnden vet vi nu att den totala kostnaden kommer att bli maximalt låga 1 680 000 kronor per år.

Ljudnivåer från tågtrafik

Under den senaste tiden har det rensats hårt vid tågspåren. Ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket. Även om det finns goda argument för att träd ska tas bort runt järnvägen för att minska störningar i tågtrafiken. Så finns det intresse att spara en del träd inom tätbebyggda områden som en bullervall mot järnvägen. Nu tyckes det som om det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att Salems kommun:
– tar initiativ till nya bullermätningar utmed tågsträckan
– kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Motion om att införa huvudleder i tätorten för ökad trafiksäkerhet

I Salems kommun finns några gator som är självklara huvudvägar genom kommundelarna, medan övriga vägar mer är påfartsvägar från kvartersområden. Ändå saknas ett trafiksystem som befäster att dessa för ortsborna självklara huvudvägar är huvudleder. Resultatet blir ett trafikflöde som blir mer inkonsekvent och mer upp till varje individ att avgöra vilken trafikregel som ska gälla.

En sådan huvudväg är de vägar som bussarna kör genom Rönninge på både östra och västra sidan. På östra sidan är det Sandbäcksvägen–Uttringe Gårds väg–Uttringevägen–Dånviksvägen som är den självklara huvudpulsådern, på västra sidan mot Nytorp är Rönningevägen en lika självklar huvudväg.
Problemen här uppstår när en bil som kommer från någon utfarts-/tillfartsväg möter en bil på dessa huvudvägar. Då ska i nuläget högerregeln gälla. Flera bilister följer också denna regel. Andra tar för givet att de som kommer från utfarts-/tillfartsväg ska lämna företräde till dem på huvudvägen. Det självklara ur trafiksäkerhetssynvinkel vore att göra klart att det finns en huvudväg, och att de andra ska lämna företräde till trafiken där. Annars kommer situationen kvarstå där trafikanter kör enligt olika regler, vilket är direkt trafikfarligt.

Vi vet att denna fråga har varit uppe tidigare, och att det rent historiskt har varit så att huvudvägarna faktiskt varit huvudleder och sedan har det förändrats. Vi vill att detta utreds på nytt med nya friska ögon, för att skapa ett trafiksystem som upplevs logiskt för de som trafikerar för största möjliga trafiksäkerhets skull.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
Salems kommun åter ser över trafiksäkerheten vad gäller om huvudvägar, som av ortsborna uppfattas som självklara huvudleder, också rent trafikregelmässigt ska gälla som huvudleder.

Tidig avveckling av flyktingbarackerna

Då trycket på tillfälliga boende för anvisade flyktingar nu tycks minska bör boendena avvecklas så snart det bara går. Denna typ av boende är inte bra för de boendes integration och passar dåligt in i de områden där de uppförts.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
en plan för avveckling av boende barackerna tas fram omgående.

Infartsparkering vid Säbybegravningsplats

Skrotbilar, skräp, oljeläckor, brott och stök i skydd av mörkret invid Säbybegravningsplats.
Det har under åren inkommit en del frågor om belysning och säkerhet vid den kanske inofficiella infartsparkeringen E4, intill Salems begravningsplats. Just nu står där fyra bilvrak. Då de säkert läcker bensin, olja och annat är de både en brandfara och en miljöfara. Anledningen till att denna plats används som slaktplats för bilar är närheten till motorvägen och den i det närmaste totala avsaknaden av belysning på platsen.

Ingen vill ta ansvar för denna plats tycks det. Jag besöker platsen regelbundet då min far är begravd på Säbybegravningsplats och kan konstatera att förhållandena på platsen blir nu allt värre. Det finns nog en möjlighet att gå fram tillsammans med markägaren Stockholm Vatten om bara viljan finns. Platsen skulle kunna bli en trevlig infart- och pendelparkering.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– Kontakter tas med Stockholm Vatten och Trafikverket, för att gemensamt skapa en infarts och pendelparkering
– Som del av detta ta fram ett belysningsförslag för platsen.

Cykelmål för Salems kommun

Ett flertal kommuner i Stockholm har mål för att öka cyklandet i sina kommuner, det har inte Salem. Trots det satsar vår kommun en hel del pengar på att förbättra cykelvägar och annat. Salem satsade enligt DN 31,25kr per innevånare under 2016. Det kan låta som mycket men är inte det om man jämför med andra kommuner i Stockholm.

Sollentuna. 666,66 kr per invånare 2016. Danderyd: 103,13 kr per invånare 2016. Järfälla: 190,27 kr per invånare 2016. Ekerö: 196,29 kr per invånare 2016. Huddinge 259,05 kr per invånare 2016.

Vårt övergripande mål har tidigare varit ”Hållbar miljö och ökad andel resor med kollektivtrafik och gång”. Det är inte tillräckligt bra. Ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och det bör vi också ha. Nedan finns ett anta exempel på mål.

Sollentuna. Övergripande mål: 2020 ska andelen cyklister fördubblas, från 7 till 15 procent. Sollentuna ska även utses till Sveriges bästa cykelkommun. Danderyd: Övergripande mål: 2024 ska 15 procent av resorna ske med cykel. 2012 var siffran 6 procent. Järfälla: Övergripande mål: Andelen cykelresor ska öka från 5 procent till 20 procent 2030. Ekerö: Övergripande mål: Andelen cykelresor skall öka. Ett gång- och cykelnät som är framkomligt och trafiksäkert. Huddinge Övergripande mål: Andelen cykelresor ska öka från 4 procent (2014) till 10 procent 2020.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– övergripande cykelmål för Salem upprättas
– målet är tidsatt
– målet är kvantifierbart.

Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer

Salems kommun upplåter sina lokaler hyresfritt till organisationer och föreningar som har verksamhet för barn och unga. Organisationer och föreningar i övrigt betalar hyra. En del organisationer och föreningar för pensionärer anser att hyreskostnaderna tynger dem.
Vi anser därför att Salems kommun ska ändra sina regler så att även organisationer och föreningar för pensionärer får hyra verksamhets och möteslokaler hyresfritt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
Salems kommun ska ändra sina regler så att även organisationer och föreningar för pensionärer får hyra verksamhets och möteslokaler hyresfritt.

Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan

Bergabollplan har nu fått nytt konstgräs. Det är därför nu hög tid att planera för nästa byte av gräset. Livslängden på konstgräset är 3–5 år beroende på nyttjandegrad. Inför nästa byte bör uppvärmning av planen övervägas. Konstgräsplaner med planvärme gör att fotbollssäsongen förlängs och planen kan hållas öppen på tider under året då planer normalt inte är spelbara. Planen upplevs som mjuk och fin och med goda spelegenskaper även under sen höst, vinter, och tidig vår. Planvärmesystem i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Styrningen av planvärmen görs normalt från en undercentral, och kan vara automatiserad eller skötas manuellt. Då ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och drift. Bör detta utredas i god tid för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut om eventuell investering. Det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för att hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
tekniska lösningar för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga utreds
ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett planvärmesystem utreds både gällande investering och drift.

Stipendier för demokratiprojekt

Ungas engagemang i demokratifrågor minskar samtidigt som vi vet att delaktighet viktigt för att undvika såväl politikerförakt som känslan av utanförskap. Vi har ett behov av att öka ungas engagemang i den demokratiska processen. Detta är viktigt av många skäl. Delaktighet och insyn ökar förståelsen för demokratin. De som är bäst på att öka ungdomars delaktighet i den lokala demokratin är som jag ser det ungdomarna själva med stöd av lärare och/eller ledare inom föreningslivet.

Jag föreslår därför att stipendiet riktas direkt till kommunens ungdomar, 14–18 år, där en grupp, klass, förening eller en individ kan söka stipendiet. Stipendiet ska rikta sig till partipolitiskt obundna individer, grupper och föreningar som vill genomföra projekt för att öka ungas delaktighet, förståelse och insyn lokala demokratin. Som jag ser det bör stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Summan bör vara ett halvt basbelopp eller liknande.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– ett demokratistipendium enligt ovan inrättas
– stadgar och regler för stipendiet utarbetas av Kultur- och fritidsnämnden.

Syn- och hörselinstruktör

Väldigt många äldre har syn- och/eller hörselnedsättning och skull behöva hjälp av en syn- och hörselinstruktör. Många kommuner i landet har den tjänsten. Dock inte Salems kommun. Konsekvensen av detta är att färre äldre syn- och hörselskadade får stöd och verktyg för att självständigt klara sina dagliga liv. Det kan leda till försämrad livskvalitet, och ökar risken för isolering och hälsoproblem. Syn- och hörselinstruktörerna kan ge stöd och träning som underlättar för individer som är syn- och/eller hörselskadade att klara vardagslivet i sin hemmiljö och sitt närområde.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– socialförvaltningen redogör för hur detta behov tillgodoses idag
– tjänsten upphandlas genom samarbete med grannkommuner.

Säkrare och trevligare spontanbad

Idag finns bara en kommunal badplats i kommunen, Möllebadet som ligger i kommunens ytterkant på gränsen till Botkyrka. Det finns ytterligare platser som kommunen redan idag gör speciella åtgärder för gällande bad. Dessa är gamla Möllebadet inom Garnuddens naturskyddsområde och Karlskronaviken. Men vi är många som vill se att platser som idag används till spontanbad blir både säkrare och trevligare. Speciellt platser centralt i Salem och Rönninge. Dessa är tillgängliga utan att man måste ha bil. Exempel på sådana platser är viken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönninge, vid Sandbäck samt i Skönviksparken vid Rönninge centrum. Det finns gång- och cykelväg till båda och båda används idag redan av badande.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– åtgärder för säkrare och trevligare spontanbad vid Sandbäck och vid Rönninge centrum genomför
– dessa ska innefatta mer frekvent renhållning och livräddningsutrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar för säkrare access till vattnet.

Torghandel

En omfattande förändring av Rönninge torg planeras nu. Det är av stor vikt att möjligheterna till torghandel inte glöms bort. Torghandel med jordgubbar och andra bär är ett uppskatta inslag på torget varje sommar och julmarknaderna som hållits på torget har varit välbesökta. Det är kanske lätt att glömma bort detta när man vill gestalta ett nytt och moderns uterum i Rönninge centrum.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
torghandel och dess behov blir en den av planeringen av nya Rönninge torg.

2017

Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran

Idag finns bara en kommunal badplats, Möllebadet som ligger i kommunens ytterkant på gränsen till Botkyrka. Vi är många som vill se badplatser som ligger mer centralt för boende i Salem och Rönninge. Det är viktigt att de är tillgängliga utan att man måste ha bil. Bra platser för detta är viken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönninge, vid Sandbäck samt i Skönviksparken vid Rönninge centrum. Båda platserna kan med lätthet nås utan bil. Det finns gång- och cykelväg till båda.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
kostnader för badplats på båda platserna utreds.

Riktlinjer för belysning i Salems kommun

I Salems kommun finns idag ungefär ett stort antal vägbelysningsanläggningar i olika utförande. Utformningen kan ibland uppfattas så som spretig och kanske inte helt genomtänkt. Uniforma riktlinjer känns speciellt viktiga nu när vi står inför en period av mycket byggande.

Det finns många skäl för att sätta upp vägbelysning, exempelvis; öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten. Alla dessa delar ställer krav på val av armatur/ljuskällor, stolpar, tändningstid och lampavstånd. I riktlinjerna bör även ingå underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall, energimätning mm. I kommunen bör även en planering- och underhållsplan finnas innehållande nyuppförande-, utbytes- och besiktningsplan för trafikbelysningsanläggningar som uppdateras årligen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att riktlinjer för:
– mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av belysning utformas
– belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar, stolpars höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas
– underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall och energimätning utarbetas.

Utredning av ringbusslinje i Rönninge

Idag finns två busslinjer som servar Rönningedelen, 725 (stor buss) som åker från stationen längs Rönningevägen till Nytorp och tillbaka (och vidare mot Salems centrum &Tumba) och 731 (liten buss) från stationen och slingan runt södra Rönninge. Vi föreslår en utredning som undersöker om det vore en bra idé, i ett ekonomiskt och servicegradsmässigt perspektiv, att slå ihop 725ans Rönningedel med 731 och skapa en lite större ringlinje runt Rönninge. Denna ringlinje skulle givetvis ha tätare turer plus förse även södra Rönninge med buss på helgerna – och allt till en lägre kostnad än idag, förhoppningsvis. Ringlinjens sträckning motsols, förslagsvis Rönningevägen, Nytorps ändhållplats, Rönninge Gårdsväg, Uttringevägen, Uttringe Gårdsväg, Sandbäcksvägen, under järnvägen, Dånviksvägen, Rönninge Centrum.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
• behoven av ovan nämnda ringlinje utreds
• i utredningen redovisa eventuella tidsvinster för resenärer
• utred, som alternativ till total sammanslagning, att bara köra denna ringlinje under lågtrafiktider, så som vardagkvällar och helger.
• redovisa i utredningen eventuella kostnader eller besparingar som kan göras genom att införa en ringlinje
• utredningen utgår ifrån att sträckan trafikeras med liten buss då den åker under järnvägen vid gymnasiet.

Fritidsgård i Rönninge C

Rönninge centrum byggs ut och oavsett om Rönninge Centrum blir grått, eller kan få en lite skönare gestaltning, så måste vi göra det levande. Avsaknaden av samlingslokaler där ungdomar kan samlas och få utlopp för sin kreativitet har inneburit en negativ utveckling mot ett stökigt och otryggare centrum.

I en samrådsredogörelse för Rönninge Centrum har kultur- och fritidsnämnden yttrat att man förordar en fritidsgård inrättad i bostadshusens bottenvåning. Som kommentar svarade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: ”…Planförslaget inrymmer möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en fritidsgård i Rönninge Centrum finns här.” Vi i Rönningepartiet stödjer detta och vill genom detta förslag driva fram ett beslut om en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
kostnaderna för en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen, utreds.

Kommunalt bostadsbolag

I riket utgör kommunala aktiebolag en mycket stor del av den offentliga sektorn. Idag finns det över 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca 67 000 anställda och en årlig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor. En stor del av dessa bolag är kommunala bostadsbolag. Idag är det bara 14 kommuner som saknar kommunala bostadsbolag, Salem är en av dessa kommuner. I Salems kommun diskuteras det alltid i samband med budgeten huruvida det finns nytta med att bilda ett kommunalt bostadsbolag i Salem. Mycket lite fakta presenteras dock i dessa debatter. Det vore därför bra att utreda för- och nackdelar för Salems kommun med ett kommunalt bostadsbolag. Samtidigt bör möjligheten att bolagisera övrigt fastighetsbestånd som ägs av kommunen utredas.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– för- och nackdelar samt kostnader för bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag utreds.
– för- och nackdelar samt kostnader för bolagisering av Salems kommunalt ägda fastigheter utreds.

Motion om 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden

Under 2014–15 argumenterade vi i R för och stödde en motion från Mp om att införa 40 km/h hastighetsgräns i de tätbebyggda områdena av Salems kommun. Anledningen var att öka trafiksäkerheten. Då fanns en klar inkonsekvens i att vissa tätbebyggda områden hade hastighetsgräns 30 km/h medan det i flera bostadskvarter var ok att köra 50 km/h. Resultatet då blev att de tätbebyggda delarna av stadsdelen Rönninge fick 40 km/h som generell hastighetsgräns, och bara 30 km/h vid särskilt känsliga områden som skolor och förskolor. Det var utmärkt. Men inte tillräckligt.

Det märkliga är nämligen att hastighetsgränsen blir 50 km/h så fort man lämnar Rönninge och kommer in i tätbebyggda områden av Salemstaden och Söderby. Visst är det så att Rönninge tyvärr alltjämt har sämre med särskilda cykel- och gångbanor än vad som gäller i dessa stadsdelar. Men det hindrar inte det faktum att biltrafiken i Salem går förbi områden med förskolor och fritidsgårdar där 50 km/h är tillåten hastighet, t.ex. på Säbytorgsvägen. Samma hastighet tillåts invid flera bostadsområden. Och detsamma i backen på Skyttorpsvägen ner från Salemstaden mot Söderby där till exempel utfarter från Timmermansstigen, Murarstigen och Målarstigen är trafikfarliga pga. bristande sikt i förhållande till hastigheterna som bilarna håller. En självklar åtgärd borde vara att Salems kommun agerar mer konsekvent och inför 40 km/h som generell hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
Salems kommun ser över trafiksäkerheten en gång till inom kommunens tätorter och ser över möjligheten att kunna införa 40 km/h som generell hastighetsgräns i samtliga områden och kommundelar som är tätbebyggda. Och samtidigt självklart behålla 30 km/h som hastighetsgräns som generell nivå vid extra känsliga områden som vid skolor, förskolor mm.

2016

Välkommen till Salem

Under 2016 kommer Salems kommun liksom andra kommuner i Sverige att ta ansvar för ett antal vuxna flyktingar, familjer med barn och ensamkommande flyktingbarn. Hur många är fortfarande osäkert men det är klart att det kräver extra insatser att skaffa bostäder för dessa människor. Kommunen jobbar med det på olika sätt just nu.

När flyktingarna väl har kommit hit blir det en utmaning men också en chans att ge dem en så bra start som möjligt i det svenska samhället. Många gånger saknar nyanlända kontakt med svenskar och med vanligt svenskt vardagsliv och har stor nytta av kontakter som ger dem ge en inblick i den svenska vardagen och en förståelse för den svenska kulturen. För att inte tala om behov av medmänsklighet som kan bidra till hjälp vid bearbetning av svåra upplevelser de eventuellt har varit med om.

Flera kommuner i Sverige har redan börjat med projekt där svenskar engagerar sig som fadder, mentor, ”medläsare” eller liknande. Röda Korset har tagit initiativ till sådana projekt i t.ex. Växjö, Kalmar och Luleå. Vi har även exempel från många orter där idrottsföreningar blivit engagerade. Nu senast exemplet från Tullinge där fotbollsföreningen TTP driver fotbollsträning för flyktingungdomar. Erfarenheter från dem visar att många frivilliga som ställer upp tycker att deras engagemang också är mycket berikande för dem själva. Det finns säkert flera individer och föreningar i vår kommun som vill hjälpa till på liknande sätt men det krävs organisation, struktur och resurser för att sammanföra behov och erbjudanden på ett bra sätt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– kommunen startar ett ”Välkommen till Salem” projekt
– en projektledare anställs på deltid för att starta och leda det här projektet
– projektledaren samordnar kontakt med nyanlända, volontärer och föreningar
– projektledare (i samarbete med relevanta tjänstemän) gör en inventering, skapar en struktur och samordnar aktiviteter
– projektledaren fungerar som samordningspunkt och stödperson för deltagande föreningar och volontärer.

Multianläggning Salems centrum

Salems kommun har behov av aktivitet lokaler för studiecirklar och möten men också för kulturevenemang och sport. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera Säby simhall och även behov av modernisering av biblioteket i Murgrönan. Lösningen på många av behoven kan mötas med en flexibel multianläggning där sport kan utövas samtidigt som exempelvis studieverksamhet för seniorer pågår. Det går att kombinera sport, kultur och studieverksamhet i multianläggningar. Det finns många exempel på anläggningar av detta slag. Multianläggningen kan vara öppen från tidig morgon till kväll genom samordningen av alla aktiviteter. En gemensam reception kan serva alla aktiviteter i anläggningen. Den kan innehålla såväl bibliotek, kulturskola, simhall, sporthall, café och ungdomsgård. Många av lokalerna kan vara flexibla så att exempelvis sporthallen kan ställas om till kommunfullmäktigesal eller till teater. Självklar placering är i Salems centrum speciellt nu som hela området planeras för fler bostäder. Den nya anläggningen ersätter både Säby simhall och sporthall samt Murgrönan med bibliotek. Detta kommer att frigöra mer mark för bostadsbyggande. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp när det gäller planerna för Salems centrum och även inkludera, sport, fritid, undervisning och kultur i processen redan från start.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– planeringen inför detaljplan Salems centrum även innefattar multianläggning
– ekonomiska konsekvenser av multianläggning utreds. I utredningen skall alla aspekter av en multianläggning vägas in

Mål för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum

Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter. Här ifrån går såväl tåg som buss. Den absoluta majoriteten av kommunens sysselsatta innevånare pendlar till arbetsplatser utanför vår kommun. Enligt trafikflödesmätningar 2013 är det uppenbart att ett stort antal pendlare tar sig till tåg och buss vid Rönninge centrum med bil. Att förse dessa med parkering har visat sig både dyrt och impopulärt hos många. Samtidigt har en stor del av de föreslagna nya gång- och cykelvägarna i översiktsplan 2005–2015 ej har byggds. Vi kan anta att dessa relativt korta resor med bil till Rönninge centrum har en miljöpåverkan som inte fångas upp av våra miljömål. För att möjliggöra ett säkert och enkelt resande via Rönninge centrum utan bil måste vi sätta upp tydliga mål.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– mål sätts upp för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum
– mål sätts upp för ett utökat lokal pendlande med cykel sätts upp.
– målen är tidsatta och mätbara.

Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens utskottsarbete

Tack vare modern informationsteknik är det idag möjligt att i större utsträckning tillgängliggöra den stora mängd information om vår kommun som idag finns och ligger till grund för de beslut som tas om Salems framtid. Av främst närdemokratiskäl bör Salems kommun arbeta aktivt för att ytterligare förbättra aktualiteten och tillgängligheten av den kommunala informationen. Ett sådant exempel är all information som rör arbetet i Kommunstyrelsens Arbetsutskott och Kommunstyrelsens Tekniska utskott. Här behandlas viktiga centrala ärenden för kommunen. Information om detta arbete och dessa ärenden bör göras tillgängligt så snabbt som möjligt och på ett enkelt sätt för invånare som vill hålla sig informerade. Vi vill ta ytterligare ett steg mot det mål vi i Rönningepartiet anser kommunen bör ta som sitt: Att Salems kommun ska bli en föregångare bland svenska kommuner när det gäller kommunal information och närdemokrati.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
vi på kommunala webbplatsen, som PDF-filer eller annat digitalt format, tillgängliggör dagordningar och förberedande material samt protokoll och minnesanteckningar, inklusive bilagor, från samtliga möten inom Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, KSAU och Kommunstyrelsens tekniska utskott, KSTU.

Salem.se

Efter att ha sökt efter information, dokument eller nämndprotokoll vid ett flertal tillfällen, är det lätt att inse att kommunens webbsida och dess innehåll inte lever upp till kommuninnevånarnas rätt till uppdaterad information och möjligheten att enkelt ha dialog med kommunens tjänstemän eller politiker.

Hemsidan är en imageskapare för hur attraktiv kommunen upplevs av besökare. Jag anser att Kommunens hemsida ska visa upp vad som just nu händer inom kommunen och den service kommunen erbjuder. Här ska medborgarna smidigt kunna hitta information om aktuella planer, beslut, resultat och arbetsprocesser samt länkar till andra myndigheter och organisationer. Det ska också vara möjligt att använda hemsidan för självbetjäning, där innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden när de vill och på ett enkelt och effektivt sätt. Däröver skulle hemsidan också kunna fungera som ett medborgarforum, där kommunen kan kommunicera med invånarna och där invånarna lätt kan kommunicera med befattningshavare inom den kommunala organisationen. Det borde också i än större omfattning än idag, vara möjligt att använda hemsidan för självbetjäning. Så att innevånarna själva ska kunna utföra sina ärenden på sina villkor, när de vill och på ett enkelt sätt.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
– en översyn av salem.se görs under perioden 2016/2017 med målsättning att förbättra hemsidan avseende tillgänglighet, sökbarhet och självbetjäning
– funktionen nåbarhet förbättras så att det är mycket lätt att komma i kontakt med kommunen och få svar
– en funktion med möjlighet att arbeta i dialog med användarna/väljarna införlivas i hemsidan.

Motion samarbete förvaltningar

När barn får svårigheter i skolan görs pedagogiska utredningar och skolan arbetar med anpassningar och åtgärdsprogram utifrån Skolverkets riktlinjer. Ibland handlar frågeställningarna om barnets svårigheter utifrån ett socialt problem eller om svårigheterna ligger hos barnet själv och det handlar om en neurologisk problematik. Om det finns ett socialt problem i botten bör kostnad samt stöd och hjälp sökas hos Socialförvaltningen men om det handlar om en neurologisk fråga går skolan vidare med utredning och kostnaden ligger på Barn och Utbildningsförvaltningen.

Ovanstående låter enkelt men verkligheten är mer komplicerad än så och det händer att barn hamnar mellan stolarna. Vi ser en möjlighet att förhindra det genom att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från skolledning, förvaltningar och eventuellt också nämnder med syfte att förenkla kommunikationsvägarna och samordna resursfördelningen mellan de olika förvaltningarna. Om arbetsgruppen önskar kan även utomstående parter som exempelvis Bup eller motsvarande tas med.

Med hänvisning till ovanstående yrkas att:
en arbetsgrupp tillsätts med representanter från skolledning, Socialförvaltning, BoU Förvaltning och eventuellt också från nämnder med syfte att förenkla kommunikationsvägarna och samordna resursfördelningen så att barn med svårigheter inte hamnar mellan stolarna.

Motion SL-kort till alla gymnasieelever

Gymnasieelever som har längre än sex kilometer från bostaden till sin gymnasieskola har rätt att få bidrag för resor till och från skolan. I vanliga fall består bidraget av att eleverna får SL:s terminskort. Kommunen står för det så kallade grundkortet som gäller dagtid på vardagar. De elever som vill ha pluskortet för att kunna resa på kvällar och helger får stå för den delen själva.

Alla ungdomar som går på ett gymnasium utanför kommunen får ett SL kort. De relativt få elever som bor i vår kommun och går på Rönningegymnasiet har mindre än 6 km till skolan och får därför inte ett SL-kort, även om de kommer från t.ex Söderby område och kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. Det resulterar i att familjer i Salems kommun idag har en högre kostnad för sina barns gymnasiestudier än de som har barn som går på ett gymnasium utanför kommunen.

Vi anser att:
– det är mer rättvist att ge ett SL-kort till alla gymnasieelever och
– det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja gymnasiet i vår egen kommun.

Motion studera på arbetstid

Redan 2020 kommer det att saknas 55 000 lärare i svenska skolor. Att Salems kommun också kommer att drabbas av detta är oundvikligt. Det är inte bara högre lön som lockar. Många vittnar om att ifall man har fler utbildade pedagoger på en skola eller i en kommun söker sig många fler till jobb på/i den än om så inte är fallet. Med utgångspunkt i detta föreslår vi att motiverade och lämpade, som har visat sina meriter under en anställning eller vikariat, ska kunna anställas tills vidare i skolan under förutsättning att de utbildar sig på de erfarenhetsbaserade utbildningarna. Personerna skulle då komma att arbeta 80% och studera 20% av arbetstiden med full lön.

Kommunen har ingen juridisk möjlighet att säkerställa att personerna kommer att arbeta kvar efter utbildningen är klar, men det ”lockbete” som detta innebär plus den pedagogiska vinst som erhållas även under studietiden gör att vinsten ändå överstiger kostnaden.

2015

Gång- och cykelväg med bro över järnvägen vid Mölle

Rönninge centrum byggs nu ut och kommer att vara hela kommunens resecenter. Att kunna ta sig till Rönninge centrum utan bil är därför av största vikt. En bro över järnvägen vid Mosshagestigen och Möllevägen skulle underlätta för gående och cyklister att ta sig till Rönninge centrum från Söderby-området. En sådan bro skulle också öka möjligheten för gående och cyklister från Söderbyområdet att ta sig till Möllebadet med tillhörande motionsspår och utegym samt till Rönninge tennishall.

Demokratistipendium

Ungas engagemang i demokratifrågor minskar enligt bland annat docent Staffan I. Lindberg, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Att då, som Salems kommun nu gjort, avskaffa ett stipendium som skulle kunna leda till att Salems ungdomar bryter den trenden ser jag som mycket olyckligt.

Jag föreslår därför i stället att stipendiet riktas direkt till kommunens nionde klasser där hela klassen, en grupp eller en individ kan söka stipendiet. Informationen kan då riktas direkt till skolans samhällskunskapslärare som kan välja att arbeta med stipendiet i projektform eller något annat sätt.

Hastighetspolicy

En del innevånare har till mig uttryck att de uppfattar våra hastigheter på främst gator inom tätorten så som godtyckliga. Det vore därför bra med en översyn och upprättande av en ny hastighetspolicy.

Beslutande organ för hastigheter på allmän väg är i Sverige Transportstyrelsen som tar fram riktlinjer. Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om lokala lägre hastighetsbegränsningar och Trafikverket kan besluta om högre hastigheter än bashastigheterna. Bashastigheten i Sverige är 50 km/tim i tätorter, 70 utanför tätorterna, 110 på motorvägar. Inom tätort kan kommunerna besluta om hastigheter i spannet 30 – 60. Rekommenderad lägre hastighet kan användas lokalt där åtgärder genomförts som gör att det är lämpligt att köra saktare än den tillåtna.

En hastighetspolicy bör utarbetas för att vara heltäckande och vägledande.
Kombinationen av utformning av gator och reglering av hastigheten skall främja god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet gatumiljön. Gående och cyklister bör vara prioriterade på grund av den stora risk de löper att ådra sig svåra eller livshotande skador vid en olycka med en bil. Policyn bör ta upp olika klasser på gator så som gångfartsgata, 30-gata, 50/30-gata, 50-gata och 70/50-gata.

Jämställd snöröjning

Det är lättare för en bil att ta sig fram i 10cm snö än någon med barnvagn eller rullator. Därför skall gång- och cykelvägar plogas först. Jag anser att vi skall införa jämställd snöröjning i kommunen redan nu i vinter. Jag tror att det finns ekonomiska fördelar med att prioritera fotgängare och cyklister.

Farlig avstigning från pendeltåget vid Rönninge station

Vid avstigning från ankommande pendeltåg från Stockholm med riktning mot Södertälje, är avståndet mellan tåget och stationens plattform stor. Även höjdskillnaden är stor. Äldre personer, barn och resande med barnvagn samt resenärer med funktionshinder har här mycket svårt, speciellt vid avstigning. När äldre pendeltåg trafikerar sträckan upplevs riskmomentet än större.

Parkering vid Rönninge station

Infartsparkeringen Ålkistan vid Folkes hus invid Rönninge station tycks, bli i det närmaste dubbelt så dyr som förväntat. Parkeringssituationen vid Rönninge station kommer att bli än mer besvärlig när väl nya centrumet bebyggs med bostäder. Det är av stor vikt att underlätta för kommuninvånarna att pendla utan att först behöva ta bilen till stationen. En lösning kan vara nya busslinjer eller alternativt nya sträckningar på befintliga. Innan vi kan lägga förslag till lösningar av denna typ måste vi veta vilka som använder p-platserna vi Rönninge station.

Åtgärder för att underlätta spontan bad

Idag finns bara en kommunal badplats i kommunen, Möllebadet som ligger i kommunens ytterkant på gränsen till Botkyrka. Vi vill på långsikt skapa en badplats som ligger mer centralt för boende i Salem och Rönninge och som är tillgänglig utan att man måste ha bil.

Fram till det att detta är möjligt vore det bra om spontanbad kan underlättas i den naturliga badviken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönninge, vid Sandbäck. Där är stranden grund och det finns redan stora gräsbevuxna ytor för lek och solbad.

2014

Hästar på Ersboda

Bakgrund
Sedan några år har Rönninge ridklubb drivit frågan om ett eget ridhus. Vi tycker det är hög tid att ta det stora hästintresset i kommunen och det stora antalet (av praktiska skäl inaktiva) medlemmar på allvar. Salems kommuns föreningar erbjuder en mängd olika fritidssysselsättningar, men de flesta aktiviteter är pojkdominerade. Vi hoppas att Salems kommun tar intresset för den mer flickdominerade hästsporten på samma stora allvar som man gör för mer pojkdominerade sporter.

Rönningepartiet har tidigare motionerat om ”Sommarhäst” med 6-7 inhyrda ponnyhästar på Ersboda. Som vi såg det kunde sommarjobbande ungdomar leda och finnas till hand för intresserade barn under ett veckoläger där man erbjuds förmiddagsritt, skötsel av hästen och under eftermiddagen rida till Tullan eller Dånviken för ett bad.

Vi återkommer nu med en ny motion i delvis samma ärende. Det finns nu två hästägare i Rönninge som gärna vill se en dialog mellan kommunen och hästägarna när det gäller hästhållandets framtid i kommunen.
Dessa vill nu gärna start en småskalig hästhållning med möjlighet till utveckling på Ersboda. Inledningsvis med en lösdriftslösning för att slippa dra igång enorma renovationsprojekt av själva torpet. Målet är att på sikt skapa en liten ”4H-gård” med ponnyridning och hästskötarkurser. Ponnyer kan de själva tillhandahålla, men de behöver mark och kanske en liten, enkel ridbana.

Rönningepartiets förslag:
– Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda hur man genomför projektet ”Hästar på Ersboda”. Vi ser inga omedelbara hinder att hyra ut marken på Ersboda till hästverksamhet. Målet bör vara att snarast möjligt öppna en dialog med de intresserade hästägarna. Rönningepartiet står till tjänst med kompletterande information.

Rättvisare system för uttag av gatuavgifter

Bakgrund
Vid exploateringar med förtätningar av äldre bostadsområden använder idag Salems kommun modellen att gatuavgifter ska tas ut av alla fastighetsägare i området, förvisso med högre procenttal för nytillkomna fastighetsägare. Resultatet för fastighetsägarna blir kostnader på hundratusentals kronor. Dessa kostnader drabbar folk som i någon form redan har varit med om att betala de befintliga vägarna, och inte har bett om en exploatering.

Vi är för att bygga nytt och att exploatera både gamla och nya områden, förutsatt att det görs med känsla. Men när nu de första av ett stort antal detaljplaneområden i södra Rönninge är aktuella, ser vi en nödvändighet att utreda för mer rättvist uttag av gatukostnadsavgifter. För oss är det mer rimligt i en exploatering av ett befintligt område att låta de tillkommande byggrätterna, tillsammans med hela skattekollektivet för allmänna vägar, ta kostnaderna för de nya gator som krävs när fler ska gå, cykla, rulla och köra på dem.

Det finns också ett lagförslag som stöder detta och som beräknas träda i kraft inom kort. Vi i Salems kommun bör redan nu ta tag i frågan för att undvika att hamna i processer där vissa av de nu aktuella detaljplanerna genomförs med nuvarande gatukostnadssystem, medan de som kommer om några år kan komma att behandlas på annat sätt.

Rönningepartiets förslag är att:
– Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till bygg- och miljönämnden att utreda möjligheterna till att ta ut gatuavgifter av i första hand nytillkommande byggrätter.
– Salems kommun utreder gatukostnadsfrågan redan nu och ser över möjligheten till att göra den mer rättvis för befintliga fastighetsägare, i linje med det som gäller i de flesta av Sveriges kommuner och i enlighet med kommande svensk lagstiftning.

2011

Sommarlovshäst erbjuds barn i Salems kommun med hjälp av sommarjobbande ungdomar

Kommunen erbjuder i sommar 107 platser för feriejobb, där ett 20-tal jobb kan vara sommarlovsledare för veckolägret ”Sommarlovsponnyn”.

Sedan några år har Rönninge ridklubb drivit frågan om ett eget ridhus. Vi i Rönningepartiet tycker det är hög tid att ta det stora hästintresset i kommunen och det stora antalet (av praktiska skäl inaktiva) medlemmar på allvar och föreslå konkreta lösningar för hur de ska ges möjlighet till utövande av sitt intresse och sin sport.

Med 6-7 inhyrda ponnys kan ungdomarna leda och finnas till hand för intresserade barn under ett veckoläger där man erbjuds förmiddagsritt, skötsel av hästen och under eftermiddagen rida till Tullan eller Dånviken för ett bad. Att för ett rimligt pris kunna erbjuda barn mellan 6–12 år möjlighet att delta i ett ridveckoläger mellan v 24 – v33, kan vara den första riktigt stora upplevelsen och som kan leda in på ett livslångt intresse. Samtidigt som projektet kan gå ihop finansiellt enligt de kalkyler vi tillämpat.

Salems kommuns föreningar erbjuder en mängd olika fritidssysselsättningar, men där de flesta aktiviteter är pojkdominerade. Med denna aktivitet kan Salems kommun utvärdera intresset för den mer flickdominerade hästsporten hos föräldrar och barn och samtidigt erbjuda något för kommunens ungdomar som ”brinner” för sitt hästintresse.

Rönningepartiets förslag
Kommunfullmäktige lämnar i uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att utreda hur man genomför projektet ”Sommarlovshäst” i sommar på Ersboda eller på annan lämplig plats och samtidigt kan erbjuda ett lärorikt feriearbete till hästintresserade ungdomar. Rönningepartiet står till tjänst med kompletterande information.

Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens utskottsarbete

Tack vare modern informationsteknik är det idag möjligt att i större utsträckning tillgängliggöra den stora mängd information om vår kommun som idag finns och ligger till grund för de beslut som tas om Salems framtid. Av främst närdemokratiskäl bör Salems kommun arbeta aktivt för att ytterligare förbättra aktualiteten och tillgängligheten av den kommunala informationen.

Ett sådant exempel är all information som rör arbetet i Kommunstyrelsens Arbetsutskott och Kommunstyrelsens Tekniska utskott. Här behandlas viktiga centrala ärenden för kommunen. Information om detta arbete och dessa ärenden bör göras tillgängligt så snabbt som möjligt och på ett enkelt sätt för invånare som vill hålla sig informerade. Vi vill ta ytterligare ett steg mot det mål vi i Rönningepartiet anser kommunen bör ta som sitt; att Salems kommun ska bli en föregångare bland svenska kommuner på kommunal information och närdemokrati. I vårt arbete mot målet är det nödvändigt att Salems invånare får bättre information om de ärenden som tas upp, behandlas och beslutas om inom kommunens nämnder och utskott.

Vi yrkar
att vi på kommunala webbplatsen, som PDF-filer eller annat digitalt format, tillgängliggör dagordningar och förberedande material samt protokoll och minnesanteckningar, inklusive
bilagor, från samtliga möten inom:
– Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, KSAU
– Kommunstyrelsens tekniska utskott, KSTU

Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens arbete

Tack vare modern informationsteknik är det idag möjligt att i större
utsträckning tillgängliggöra den stora mängd information om vår kommun
som idag finns och ligger till grund för de beslut som tas om Salems framtid.
Av främst närdemokratiskäl bör Salems kommun arbeta aktivt för att
ytterligare förbättra aktualiteten och tillgängligheten av den kommunala
informationen.

Ett sådant exempel är all information som rör arbetet i Kommunstyrelsen.
Information om detta arbete och dessa ärenden bör göras tillgängligt så
snabbt som möjligt och på ett enkelt sätt för invånare som vill hålla sig
informerade.

Vi vill ta ytterligare ett steg mot det mål vi i Rönningepartiet anser kommunen bör ta som sitt; att Salems kommun ska bli en föregångare bland svenska kommuner på kommunal information och närdemokrati. I vårt arbete mot målet är det nödvändigt att Salems invånare får bättre information om de ärenden som tas upp, behandlas och beslutas om inom kommunens nämnder och utskott.

Vi yrkar
att vi på kommunala webbplatsen, som PDF-filer eller annat digitalt format, tillgängliggör dagordningar och förberedande material, inklusive bilagor, för samtliga möten inom Kommunstyrelsen. Det är inte tillräckligt att enbart publicera protokoll i efterhand. Vi yrkar dessutom på att protokoll och minnesanteckningar, inklusive bilagor, från samtliga möten inom Kommunstyrelsen sak finnas tillgängliga senast 14 dagar efter mötet.

Buss

Protokollsanteckning från Rönningepartiet gällande Punkt 7 i kommunfullmäktiges
dagordning 2011-04-28:
Principförslag för att möjliggöra busstrafik i södra Rönninge med normalstor buss. Först och främst vill vi understryka att vi ställer oss mycket positiva till att kommunen äntligen försöker lösa de bristande bussförbindelserna i södra Rönninge. Vi ifrågasätter dock hela utgångspunkten med denna bussutredning; att undersöka vad som krävs för att sätta in en normalstor SL-buss i trafik i denna kommundel. Resultatet av utredningen är att föreslå ett antal vägförändringar som skulle kosta skattebetalarna miljoner kronor.

Utgångspunkten borde först och främst ha varit att ställa frågan om vad boende i området skulle behöva för att bussen ska bli ett bra alternativ. Vi i Rönningepartiet är säkra på att svaret i första hand skulle bli ökad turtäthet. Idag finns en vinkbuss. Den går enbart måndag-fredag, dvs inte på helgerna. Den går heller inte efter kl 18.15 på kvällen. Och mitt på dagen fram till kl 16.45 går den ytterst sällan. Denna bristfälliga turtäthet medför att alltför få kan använda bussen, oavsett om det
gäller att ta sig både till och från skola, arbete, fritidsaktiviteter eller annat. Detta borde ha varit utgångspunkten i utredningen. Hur löser vi det på bästa sätt?

Vi har försökt få fram underlag som visar om kommunen lyssnat med de boende samt om man har undersökt möjligheten att öka turtätheten med en kortbuss (SL:s begrepp för vinkbusstyp). Men inget sådant går att finna. Med en kortbuss som går tätare, senare på vardagskvällar samt på helger skulle de huvudsakliga bristerna med dagens busstrafik lösas. Utan att kommunen behöver använda 9 miljoner kronor (förmodligen blir summan ännu större) av skattebetalarnas pengar.

Redan för fyra år sedan motionerade Salems ungdomsting 2007, som en av sina viktigaste punkter, att just öka turtätheten på vinkbussen i Rönninge. Kommunen gick då ut i pressmeddelande, bilaga nr 1. Av denna ungdomsmotion kan vi inte finna något spår av resultat. För såväl kommundelens ungdomar, äldre som barnfamiljer och övriga boende står fortfarande detta högt på önskelistan. Vi har genomfört en snabb undersökning. Dels om vilken policy SL har, dels hur de har godkänt ordinarie busslinjer med kortbuss i andra kommuner och hur de skulle ställa sig till att göra det i Rönninge med aktuella busslinjen 731. Ingenstans finner vi något som motsäger att SL skulle godkänna att en reguljär trafik med tätare turtäthet i aktuella området med kortbuss. Det handlar uteslutande om behov, vilket inte skiljer sig från om man använder normalstor buss.

Om kommunen har tänkt sig förbättra vägnätet i södra Rönninge så ska detta genomföras med ett större helhetstänk. Förslaget som nu förs fram av kommunstyrelsen, att med en normalstor buss enbart köra drygt halva vägen, vända ca 1,5 km från Rönninge Centrum på en dyr och onödig vändplan och sedan köra samma väg tillbaka till centrum är både en dålig busslinje och en väldigt dyr lösning. I stället bör kommunen i samband med reviderade centrumförslaget titta på en järnvägspassage för såväl buss som räddningsfordon nära centrum. Då skulle busstrafiken i en snar framtid i stället kunna gå i ringlinje i södra Rönninge, vilket tveklöst är en bättre lösning för de boende. Samtidigt bör man i ett förbättrat vägnät även planera in gång- och cykelvägar från samtliga bostadsområden. Tills dess för kommunen arbeta för att bibehålla en ringlinje med en kortbuss, öka turtätheten på denna 731-linje, få en större upptagningsområde för busstrafiken och spara många skattemiljoner.

Yrkande
Rönningepartiet yrkar därför på att kommunfullmäktige sänder bussutredningen på återremiss till förvaltningen. Uppdraget bör tydliggöras till att lösa en utökad bussturtäthet, sju dagar i veckan, i södra Rönninge och med bibehållet bra linjesträckning med stort upptagningsområde för alla boende. Inklusive kostnader för olika alternativ till lösning.

Motion angående naturlig närbadplats

Idag finns bara en kommunal badplats i kommunen, Möllebadet som ligger i kommunens ytterkant på gränsen till Uttran i Botkyrka. Då vår natur och då främst våra sjöar är en av vår kommuns stora tillgångar, behöver vi naturligtvis ytterligare badplatser.

Vi vill skapa en badplats som ligger mer centralt för boende i Salem och Rönninge och som är tillgänglig utan att man måste ha bil. Det finns naturliga möjligheter på flera platser längs vår minst sju kilometer långa strand utmed Uttran. Vi tänker i första hand på den naturliga badviken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönninge, vid Sandbäck, för ett naturligt närbad. Där är stranden grund och det finns redan stora gräsbevuxna ytor för lek och solbad. Platsen kan nås från flera skolor och förskolor utan att passera trafikerade vägar. Den kan även nås via nyanlagda gång- och cykelvägar från så väl Salem som Toredal.

Att anlägga ett naturligt närbad på platsen med åtgärder av befintliga strandlinje så den passar bad bättre än idag torde vara relativt enkelt. Att sköta och underhålla befintliga gräsytor med tillhörande renhållning samt vattenprover borde inte medföra några större kostnader. Men som i alla frågor är vi öppna för en dialog med de boende. En utredning av naturligt närbad i Sandbäck kanske leder fram till att det finns andra, bättre alternativ för ytterligare en badplats i kommunen.

Yrkande
Rönningepartiet föreslår därför att Sandbäck utreds som passande plats för ett naturligt närbad.

Motion angående tydligare mål

Bakgrund
Kommunen använder idag begreppet Målis för att synliggöra de mål kommunen arbetar efter och progressen på dessa. Vi i Rönningepartiet anser att Målis inte är ett tillräckligt bra verktyg för uppföljning av kommunens verksamhet.

Syfte
Förbättra kommunens uppföljning av verksamheten.

Att sätta mål
Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida tidpunkt. Beroende på syftet kan flera olika typer av mål behövas. Mål kan ha olika syften. Mål kan användas för både styrning och uppföljning. Mål kan tydliggöra vad ledningen vill uppnå med verksamheten och användas som instrument för att styra och leda verksamheten. De kan bidra till att skapa en förståelse i organisationen för vilket sammanhang man ingår i. Ett mål kan också fungera som en motivation att göra ett bra arbete. Mål kan användas i ett kontrollsyfte och den som delegerar en uppgift har lättare att bedöma om uppgiften är utförd om det finns ett tydligt mål. Mål kan vara av olika karaktär. Eftersom mål kan ha olika syften kan de också ha olika karaktär. De kan ange syftet med verksamheten eller vad den förväntas leda till. Nedan ges några exempel på mål om önskade effekter ute i samhället:
– Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och
rättssäkerhet.
– Målet för näringspolitiken är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Mål kan också ange konkret vad som ska uppnås. Sådana mål är vanligare närmare den operativa nivån i verksamheten.

Kriterier för uppföljningsbara mål: Om målen ska vara direkt uppföljningsbara kan de så kallade SMART-kriterierna användas som ledstjärna vid målformuleringen. Enligt SMART-kriterierna bör ett mål vara: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

Exempel på förändring
Enligt dagens Målis för kommunstyrelsens centralförvaltning, mål 3, hur telefonsamtal och e-post besvaras: ”Telefonsamtal och e-post besvaras så snabbt som möjligt med god
information.”

Uppföljning av ovanstående mål kan inte ske på ett tydligt sätt. God information är ej mätbart. Även ”så snabbt som möjligt” är inte tillräckligt specifikt för att kunna följas upp.

Förslag på förbättring av ovanstående mål
Telefonsamtal och e-post: Målet för 2011 är att 90% av alla telefonsamtal
besvaras innan uppringaren lagt på luren, samt att 95% av all e-post
besvaras inom 24 timmar.
– Specifikt: Målet talar om exakt vad som ska göras.
– Mätbart: Målet är enkelt att följa upp och mäta.
– Accepterat: I och med att målet är specifikt och mätbart är det lätt att
få acceptans av de berörda.
– Realistiskt: Målet kräver extra insats av medarbetarna, men är satt så
att det är möjligt att nå.
– Tidsatt: Målet är tidsatt, ska vara uppnått 2011. Till exempel skulle målet
kunna följas upp den 15 december för slutbedömning för innevarande
år. Givetvis följs målen upp inom kortare intervaller för att se att
progressen löper väl och att eventuella åtgärder införs.

Referenser
Flera professionella företag och kommuner, till exempel TeliaSonera,
Ericsson, Södertälje kommun med flera, använder SMART-metodiken för att
sätta mål i verksamheten. Dessutom anser Ekonomistyrningsverket, ESV att
SMART bör användas av myndigheter och departement.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa SMART-metodiken för uppföljning av verksamheten.

Ny folklig linje om Rönninge Centrum

Rönningepartiet anser att vi nu måste ta fram ett helt nytt förslag för Rönninge Centrum. Rönningepartiet föreslår att vi ska fram detta nya förslag i en transparent process där vi från början involverar en bred grupp människor för att få in kloka synpunkter, diskutera olika möjligheter, och nå ett brett samförstånd om hur Rönninge Centrum ska utvecklas. Förslaget är att snarast starta med en process som bygger på arbetsmöten – workshops
med invånare, föreningar, företagare, kommunanställda, politiker, byggfolk mm.

Yrkande
Rönningepartiet föreslår därför att frågan om Rönninge Centrum får nytt friskt blod genom att på ovanstående sätt se på saken i ett annat ljus.

 

 

 

Vi vill veta vad du tycker

Vad är viktigt för dig som bor i Salems kommun? Vilka frågor engagerar dig? Vi i Rönningepartiet vill gärna få chansen att utveckla dina frågor och idéer på ett bättre sätt än de gamla blockpartierna.

Skicka ett mejl och berätta!
kontakt@ronningepartiet.se