Framtidens Salem

Riktlinjer för byggande i Salems kommun

Rönningepartiets vision har från början varit – och är fortfarande – att Salems kommun ska vara en plats där vi alla vill växa upp, leva och bli gamla. Vi vill också att vår kommun utvecklas på ett demokratiskt sätt med insyn och valfrihet i fokus. Vi har formulerat sju riktlinjer; om vi följer dem kan vi nå visionen.

Med tanke på den attraktiva karaktär som kännetecknar vår kommun, och de unika egenskaperna hos de olika kommundelarna, är det viktigt för Rönningepartiet att skydda den inför framtiden. Med en god planering och framförhållning kan kommunen utvecklas på ett sätt som förstärker Salems unika värden.

Vi kan åstadkomma detta genom:

 •  att vissa grundläggande riktlinjer antas som styr utvecklingsarbetet på lång sikt, så att byggandet i kommunen inte påverkas av politiska svängningar under åren
 • att, på ett demokratiskt sätt, skapa en översiktsplan som grundar sig i Salems kommuns vision och värdeord: Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande.

Vi i Rönningepartiet har påbörjat detta arbete genom att ta fram sju riktlinjer. Dessa beskriver hur vi kan bevara och förbättra de unika värden och den historiska karaktär vi har i kommunen.

Vi vill bevara, förbättra och underhålla den unika karaktären av natur, bostäder och övriga byggnader – för kommande generationer.

Sju riktlinjer vid planering av byggande

1) Bevara och förbättra

Se till de unika värden och särarter vi har i kommunen och se till att bevara och förbättra den historiska karaktären av de olika miljöerna som finns. I första hand lyfter vi fram fem olika miljöer med egna karaktärer:

 • Salem
  Salemstaden är med sina villor, kedjehus, radhus och flerfamiljshus ett ovanligt lyckat exempel på vad miljonprogrammet under 1960-talet skapade. Här finns plats för barnlek, motion och samvaro. Cykel- och gångbanor är integrerade på ett smart sätt. Biltrafiken är i det närmaste helt separerad. Vi ska vara mycket stolta över denna fina kommundel och fortsätta utveckla nya områden som behåller och förstärker denna karaktär.
 • Rönninge
  Rönninge är det ursprungliga stationssamhället med villor från förra sekelskiftet. Den snickarglädje och trähuskänsla som finns här attraherar många familjer att flytta hit istället för till andra orter i Storstockholm. Denna karaktär ska bevaras och förstärkas när samhället utvecklas och moderniseras med nya planområden.
 • Söderby
  Söderby har skapats med en genomtänkt gestaltning som grund. Kommunen har här lyckats utveckla en egen, modern profil som har lånat sin karaktär av den gamla sjukhusmiljön. Här finns tillgänglighet, trivsel och skönhet. Vid utveckling av nya planområden i Söderby bör vi fortsätta arbeta efter de uppdragna riktlinjer som finns.
 • Vattentäktsskyddad landsbygd
  Största delen av Salems kommun är en vattenskyddstäkt för Bornsjön där Stockholm Vatten äger marken. Det betyder att vi inte kan utveckla några nya byggområden i större delen av kommunen. Detta stora skyddsområde gör dock att vi har en unik natur och ett kulturområde som kan tjäna som ströv- och rekreationsområde för hela kommunen, och för hela Stockholmsregionen. Här finns gott om plats och många minnesmärken att uppleva, i en nära, skön natur.
 • Övriga landsbygdsområden
  Utanför vattenskyddsområdet har Salems kommun områden som kan utvecklas. Närmast Mälaren finns ett större, attraktivt område som skulle kunna utvecklas till ett nytt större exploateringsområde. Under förutsättning att vi utvecklar enligt de naturliga förutsättningar som finns här, sjönära natur med jordbruk, skog och klippor, kan vi skapa ett samhälle med utmärkta boenden för många människor.

2) Separera trafik och människor

 • Där det är möjligt bör vi skapa separata gångbanor och cykelvägar genom hela kommunen.
 • I möjligaste mån ska vi anlägga gräs och/eller planteringar som buffertremsor mellan vägar och gångbanor, där de placeras bredvid varandra.

3) Separera parkering och trafik

 • En allmän regel om att skapa parkeringsplatser som är separerade från gator, när det är möjligt. Särskilt i kommersiella områden.

4) Håll människor nära naturen/naturlig miljö

 • Bevara naturmiljön längs gångbanor och vägar. Naturområden, träd och naturliga planteringar bör finnas som buffert mellan byggd miljö och gångvägar/cykelvägar/vägar, särskilt vid större byggnader med flera våningar.
 • Tillhandahålla offentliga gångbanor längs sjöar och genom naturområden, utformade och underhållna för att vara säkra och tillgängliga för alla människor, cyklar och barnvagnar samt med hänsyn till den naturliga miljön.
 • Maximera den ”vilda” karaktären av natur i hela kommunen genom att minimera gallring eller andra onödiga ingrepp i skogar, längs vägar och stigar, längs sjöar och vattendrag etc.
 • Balansera ”vilda” område med planteringar och blommor utformade och underhållna för skönhet, användbarhet och lågt underhåll.
 • Tillhandahåll öppna ytor, till exempel gräsytor, längs gångvägar och cykelvägar med bänkar och  lekplatser där det är attraktivt att vara.

5) Bevara luftkvaliteten i hela kommunen

Rönninge var förr känt för sin goda luft, det var en av anledningarna till att Söderby sjukhus byggdes här med sina flera våningar av balkonger där människor kunde ”ta in luften”.

 • Uppmuntra användning av cyklar och kollektivtrafik genom ett utformat nät som alternativ till bilen.
 • Praktiska och effektiva trafikflöden och parkering för kommersiella, buss och tågplatser (anläggningar) för att minimera behovet av att ”köra runt” vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp i kommunen.

6) Bevara vattenkvaliteten inom kommunen

 • Adekvat hantering och behandling av allt dagvatten.
 • Ingen offentlig eller privat exploatering direkt längs stränderna.
 • Naturbuffert längs alla stränder för att sakta ner och filtrera dagvattenavrinning.

7) Mänsklig skala av vår byggda miljö

Bevara kommunens grundläggande karaktär med övervägande 1–2,5 plans villor och radhus i nära kontakt med naturen.

 • Håll en lämplig balans mellan höga lägenhetsbyggnader i förhållande till 1–2,5 plans villor och radhus.
 • Med tanke på storleken på kommunen, fastställ en maximal täthet av bostäder per kvm.
 • Högre hus med bostäder och/eller affärer ska inte vara högre än 4,5 våningar.
 • Ju högre byggnaden är, desto längre distans ska den hålla från vägbanor och allmän synlighet

Slutsats

Ovanstående riktlinjer är Rönningepartiets förslag till ramverk för hur planeringen och utvecklingen av Salems kommun ska göras på längre sikt. De ska bidra till kontinuitet i utvecklingsarbetet, oavsett politiskt styre och/eller personalförändringar. De ska fungera som verktyg för att skydda, bevara och förbättra vår kommuns unika karaktär. De kan också fungera som en tydlig indikation för olika myndigheter om hur invånarna vill att kommunen utvecklas för att skapa en miljö för ett trivsamt och hälsosamt familjeliv, arbete och rekreation på ett bekvämt avstånd till Stockholm.

Vi vill veta vad du tycker

Vad är viktigt för dig som bor i Salems kommun? Vilka frågor engagerar dig? Vi i Rönningepartiet vill gärna få chansen att utveckla dina frågor och idéer på ett bättre sätt än de gamla blockpartierna.

Skicka ett mejl och berätta!
kontakt@ronningepartiet.se