budget juni 2025_3

Budgetram för 2025: Mittenstyret satsar på skolan, klimatet och vägunderhåll

Mittenstyrets förslag till budget 2025 samt ekonomisk plan 2026-2027

Mittenstyret delar en gemensam syn: Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där
medborgarens bästa står i fokus. Kommunen står fortsatt inför stora utmaningar när det gäller
trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar.
Även i vår omvärld råder oroliga tider. Vi ser effekterna av hög inflation och höga räntor,
gängkriminalitet och krig i Europa. Vi ser också medeltemperaturer som hotar att öka till farliga
nivåer. Allt detta drabbar den kommunala verksamheten och oss som bor och verkar i kommunen.
Mittenstyret prioriterar därför både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att bibehålla en ekonomi i
balans, allt för Salemsbornas bästa.
2025 är året då vi tar ett ordentligt grepp över hela kommunorganisationen. Ekonomin är fortfarande
tuff. Samtidigt behöver vi satsa på barn, unga och klimatet. Och vi behöver genomföra
effektiviseringar för att få en långsiktigt hållbar verksamhet framåt. Både ekonomiskt, ekologiskt och
socialt. Det betyder bland annat att vi behöver se över långsiktiga investeringar, hur vi planerar för
våra kommunala byggnader/lokaler och stadieindelningen i skolorna.

Mittenstyrets budget 2025 i korthet:
● 3,5 % lönekompensation
● Bibehållen skattesats (19,67)
● Höjd skolpeng grundskolan (4 500 tkr)
● Fortsatt 30-timmars vistelsetid på förskolan
● Projekt Ökad skolnärvaro (500 tkr)
● Projekt mot psykisk ohälsa (500 tkr)
● Fler möjligheter på kulturskolan (480 tkr)
● Nytt delmål: Klimatneutral kommunorganisation 2035
● Ökat fokus i klimatarbetet (1 700 tkr)
● Brottsförebyggande tillsyn inom byggprojekt (250 tkr)
● Ökad pott för gatu- och fastighetsunderhåll (4 250 tkr)

Skola och pedagogisk omsorg
Genom att satsa på skolan säkrar vi en utbildning med bra kvalitet där varje elev får möjlighet att nå
sin fulla potential oavsett bakgrund. Mittenstyret skjuter till 4,5 miljoner kronor extra för att höja
skolpengen i grundskolan både 2025 och 2026. De medel som sköts till grundskolan och förskolan
redan 2024 finns kvar i budgetramen även för kommande år. Det innebär totalt 14,5 miljoner kronor
mer för skolan 2025. Det projekt som startade 2023, som syftar till att få barn med hög skolfrånvaro
tillbaka till en fungerande skolgång, har varit lyckat och kommer att fortsätta. Kommunen kommer
framåt även att behöva arbeta med att åtgärda de strukturella utmaningar som finns inom skolan på
grund av att antalet elever minskat.

Förskolan ska vara en trygg plats för lek och lärande som erbjuder barn en pedagogisk och trygg
miljö. En bra start ger alla barn större chans att lyckas i livet och utjämnar livschanser mellan barn
med olika bakgrund. Förskolans betydelse för barns utveckling är därför central. Av det skälet
innehåller Mittenstyrets budget möjlighet för barn till föräldralediga och arbetssökande att vistas på
förskolan 30 timmar varje vecka.

För en meningsfull fritid
Kulturskolan får medel för att kunna ingå ett samarbetsavtal med en närliggande kommun för att
våra barn och ungdomar ska få undervisning i fler instrument. Vi skjuter även till medel för att korta
kön till de populäraste instrumenten. Allt för att våra barn och ungdomar ska kunna få tillgång till ett
rikt kulturliv och en meningsfull fritid. Kommunens uppskattade lovverksamhet, och bibliotekets
lyckade satsning på läsning för förskolebarn och deras vårdnadshavare, kommer att fortsätta även
2025.

Sociala insatser och omsorg
Vi organiserar om socialförvaltningen så att verksamheten blir mer förebyggande med fokus
på tidiga insatser. Där ingår bland annat en förlängning av ett projekt mot psykisk ohälsa. Vi
ska öka samarbetet med föreningar som kan bidra inom socialtjänstens område. Det handlar
bland annat om att bryta social isolering hos äldre och att tidigt fånga upp barn och unga på
glid, innan problemen blir för stora.

Vi ska stärka den kommunalt utförda servicen inom hemtjänst, särskilt boende och LSS. Vi ska
också säkerställa hög kvalitet och god kontroll i den service som vi bedriver i upphandlad regi.

Klimatet
Mittenstyret vill poängtera hur viktigt det är att vi tar klimathotet på allvar. Vi anser att
kommunorganisationen bör visa vägen och inspirera invånarna och företag att delta i den gröna
omställningen. Mittenstyret föreslår därför kommunfullmäktige att införa ett ambitionsmål för
kommunorganisationen om att vara klimatneutral 2035.

För att kunna bibehålla ett ökat fokus på aktiviteter som syftar till att nå klimatmålen föreslår
Mittenstyret en utökad och permanent finansiering av det löpande klimatarbetet.

Mittenstyret kommer, utifrån det klimatbokslut som togs fram 2024, att prioritera:
● att ta fram en klimatfärdplan
● utbildning och aktiviteter kring upphandling och inköp
● energieffektivisering av kommunens fastigheter.
Dessutom kommer klimatrådet, som startas upp hösten 2024, att utvecklas. Riktade
informationsinsatser och aktiviteter kommer att genomföras i syfte att skapa engagemang för
klimatfrågan och underlätta för alla som bor och verkar i Salem att leva klimatsmart.

Vi planerar även en utredning om vilka våtmarker som kan återställas och att ta fram en
grönstrukturplan. Under 2026 ska en utredning tillsättas för att se hur Salem eventuellt kan klara sin
egen försörjning av fossilfri el.

Gatu- och fastighetsunderhåll
För att ha en god och stabil ekonomi långsiktigt måste vi vårda det vi har. Mittenstyret kommer
därför att ta tag i den underhållsskuld som finns för kommunens vägar och fastigheter och ökar
potterna för gatu- och fastighetsunderhåll.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]