red_inlägg_webb

Mittenstyret för Salems bästa: Åsa Dahl (L), Anders Klerkefors (R), Arne Närström (S) och Wictoria Berglund (C).

10 miljoner extra till skolan och satsningar på klimatet

Mittenstyrets förslag till budget 2024

Vid mötet den 6 nov biföll kommunstyrelsens vår budget. En budget där skola och klimat står i fokus.

Vi i Mittenstyret återställer nu skattesatsen till 2021 års nivå, vilket innebär att den fortfarande är bland de lägre på Södertörn. Skattesatsen innebär att vi kan tillföra 10 miljoner kronor extra till skolan, se till att Nattis finns kvar för de som behöver och göra nödvändiga klimatsatsningar. Dessutom kompenserar vi för löneökningar med 3,5 %.
Se budgetförslaget

Mittenstyret för Salems bästa delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa står i centrum. Kommunen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. För att ta oss an detta på bästa sätt kommer vi att ha samarbete mellan partier, involvering av medborgarna och nytänkande kring arbetssätt i fokus.

”Kommunen är just nu i en mycket tuff ekonomisk situation och läget kommer att kvarstå även under 2024. För att möta utmaningarna och fortsätta bygga en stabil och trygg kommunorganisation behöver vi ha god ekonomi och tillräckliga resurser. Vi behöver effektivisera våra verksamheter och processer, men även återställa skattesatsen till 19,67 kr per intjänad hundralapp. Vi ska också se över våra långsiktiga investeringar så att dagens medborgare och framtida generationer får mesta möjliga värde för pengarna”, säger Arne Närström, oppositionsråd för Socialdemokraterna.

Budgeten i korthet

• 3,5 % lönekompensation

• Återställning av skattesats till 2021 års nivå (19,67) vilket innebär:
– 12 000 tkr 2024
– 12 800 tkr 2025
– ​13 000 tkr 2026.

• Återställd skatt ska tillföras budgetposten ”Kommunstyrelsen till förfogande” och för 2024 vara riktade till:
– grundskolan ​10 592 tkr
– nattis ​​608 tkr (exkl ev. statsbidrag)
– projekt ”Ökad skolnärvaro” ​500 tkr
– klimatåtgärder ​300 tkr.

Att kommunstyrelsen bifallit Mittenstyrets budget betyder att budgeten nu läggs fram för beslut vid kommunfullmäktigemötet den 23 november. Vid mötet presenteras även förslag till ny ledning för kommunen.

”Salem ska vara en trygg plats att växa upp på, och vi vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring brottsförebyggande åtgärder, trygghetsfrågor och kommunikationen kring dessa”, säger Anders Klerkefors, gruppledare för Rönningepartiet.

”Klimatkrisen är ett faktum. Därför vill vi öka ambitionerna i klimatarbetet ytterligare, både genom klimatanpassningar för att öka motståndskraften mot skyfall och värmeböljor och genom att involvera alla som bor och verkar i Salem mer i resan mot en klimatneutral kommun”, säger Wictoria Berglund, gruppledare för Centerpartiet.

”Skola och barnomsorg ska ha de resurser som krävs för att nå uppsatta mål och varje elev har rätt till en trygg och kvalitativ skolgång. Vi vill också se en uppbyggnad av en smart och kostnadseffektiv kulturskola med hög kvalitet så fort ekonomin tillåter”, säger Åsa Dahl, gruppledare för Liberalerna.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]