protester

Trots att många kommuninvånare protesterade fick alliansstyret igenom sitt budgetförslag.

Spara inte på barn och unga!

Vid Kommunfullmäktigemötet den 15 juni debatterades och klubbades budgeten för Salems kommun 2024–2026. Alliansen, som styr kommunen, fick då igenom sitt budgetförslag som bland annat innebär besparingar inom skola, förskola och Kulturskolan. Rönningepartiet röstade emot förslaget och vill stoppa besparingarna. Vi vill också prioritera klimatsmarta lösningar och en ny simhall.

Vi anser att det är modigt och ansvarsfullt att återställa skattesatsen till samma nivå som innan den ansvarslösa skattesänkning som genomfördes hösten 2022. Då slipper vi göra besparingar som drabbar barn och unga.

Läs Rönningepartiets kommentar till alliansens budget:

Utmanande tider kräver modiga beslut
Salems kommuns ekonomiska utmaningar inför de kommande åren blir alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat för många svenska kommuner. Det var något många förutsade redan 2022. Vår kommun drabbas därför hårt på grund av den ansvarslösa skattesänkning som genomfördes hösten 2022. Många experter spår att den svåra ekonomiska situationen kommer att vända 2025. Det är därför viktigt att tänka långsiktigt. Vi måste säkerställa att vi behåller viktig verksamhet som är svår att återställa.

För Rönningepartiet är det därför orimligt att spara genom att:
• försämra för barn och ungdomar
• avstå investeringar i klimatåtgärder
• avstå byggprojekt som ökar invånarnas livskvalitet.

Stoppa besparingar inom Barn- och utbildningsnämnden
Rönningepartiet har alltid varit emot sänkt service till våra invånare. Ytterligare besparingar på barnomsorg, förskola, kulturskolan och skola är inte möjlig att genomföra eftersom det under flera år genomförts besparingar på dessa områden. Det är en följd av att lönerna ökat med mer än de 2 % löneökningskompensation som funnit i budget. Besparingarna på Nattis och på möjlighet för arbetslösa att ha barnomsorg är oacceptabla för oss. Dessa verksamheter är viktiga ur jämställdhetsperspektiv och för möjligheten för föräldrar att välja ett nattarbete inom exempelvis vård och omsorg.

Alliansen budgetförslag innebär att Kulturskolans bidrag minskar med 2,5 miljoner kronor, vilket betyder en nedskärning med 40–45 %. Till bilden hör att Kulturskolans bidrag skars ner med 20 % redan för tre år sedan. Kulturskolans största utgiftspost är lärarlöner. Besparingar kommer att slå hårt mot antalet lärare. De föreslagna nedskärningarna kommer att leda till uppsägning alternativt så låga tjänstgöringsgrader att lärare tvingas att säga upp sig av ekonomiska skäl. Båda scenarierna leder till en utarmad Kulturskola som inte förtjänar namnet. Lärarna vid Kulturskolan är specialister inom sina områden: instrument, dans, teater osv. Det går inte att fördela elever på andra lärare. När en lärare inom ett visst område slutar försvinner därför tillgången till ett visst instrument, en instrumentfamilj, sång, dans, teater eller musikverksamhet. Utbudet för eleverna minskar och verksamheten försämras eftersom det går att sätta ihop fungerande orkestrar och ensembler.

I stället för att skära ner Kulturskolan borde kommunen undersöka möjligheterna att använda den ännu smartare. Till exempel integrera den i skolor och fritids genom att erbjuda instrumentlektioner under skol- och fritidstid. Alliansen eftersträvar stordrift i kommunens förskolor. De vill att alla framtida förskolor ska ha plats för minst 110 barn fördelat på sex avdelningar. Rönningepartiet tycker att det även i framtiden ska vara möjligt att exempelvis starta föräldra- och personalkooperativ inom barnomsorg och förskola med mindre enheter än 110 barn.

Välj klimatsmarta lösningar
Kommunens klimatmål är nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Om målet ska kunna nås måste klimatarbetet skjuta fart ordentligt. Vi behöver en handlingsplan för vilka klimatomställningar vår kommun behöver göra för att nå detta mål. Vi behöver också ge kommunens förvaltningar bättre möjligheter att genomföra klimatomställningarna.

Dagens ishall och simhall kan bli viktiga verktyg i vårt klimatarbete. Ishallens tak kan till exempel täckas av solceller, i linje med kommunens beslutade solcellsstrategi. Energiförbrukningen i Säby simhall är idag stor. Om vi ersätter den uttjänta simhallen med ett en ny, finns stora möjligheter att skapa en mer klimatpositiv verksamhet.

Vi tror också att mat som tillagas nära de som ska äta den gynnar kvalitet och klimat. Därför säger vi nej till förslaget på ett stor centralkök för samtliga kommunala verksamheter som alliansen förbereder.

En ny simhall integrerad i Salems centrums nybyggnation
Säby sim- och sporthall är i mycket dåligt skick. Underhållet har legat efter i många år. Det är också tydligt att dagens krav på en träningshall är helt andra i dag än då simhallen byggdes för 50 år sedan.

Rönningepartiet vill att kommunen bygger en ny simhall som svarar mot kommuninvånarnas behov, gärna inom ramen för ett medborgarhus. Förutom simhall
skulle byggnaden kunna inrymma bibliotek, galleri/konsthall samt lokaler för studieverksamhet, e-sport och kommunal administration. Med denna satsning får vi både en simhall och ett riktigt medborgarhus i Salems centrum – ett samlande nav för kommunens föreningsliv. Till skillnad mot en renovering skulle denna lösning innebära att kommunen slipper stå utan simhall under en renoveringsperiod om minst ett år, eftersom den nuvarande simhallen finns tillgänglig.

För att kunna genomföra ovanstående förslag vill Rönningepartiet att skattesatsen återställs till 19,67 kr vilket var nivån innan den ansvarslösa sänkningen.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]