mats_webb2

Mats Nittve vill underlätta för ledamöter i kommunens nämnder att väcka frågor.

Motion för ökat inflytande i kommunens nämnder

De kommunala nämnderna har en viktig funktion i styret av en kommun. I Salems kommun finns sju nämnder med ansvar för olika områden. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar till exempel för förskola, skola mm. Bygg- och miljönämnden ansvarar bland annat för bygglov och miljö- och hälsoskydd.

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen har alla ledamöter i en nämnd rätt att väcka frågor inom nämndens ansvarsområde. Det är en viktig demokratisk princip. I Salems kommun är det dock oklart hur en nämndledamot som vill ta upp en fråga ska gå till väga. Det vill Rönningepartiet ändra på.

Mats Nittve, Rönningepartiets representant i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och tekniska nämnden, har lagt en motion i kommunfullmäktige. För att det ska bli tydligt vad som gäller vill han att det i alla reglementen för kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen, ska införas en beskrivning av hur ledamöterna kan väcka ärenden.

Nu väntar vi på att motionen ska tas upp för beslut vid ett kommunfullmäktigemöte, vilket vanligtvis brukar ske inom ett år.

Läs om Rönningepartiets motioner i kommunfullmäktige

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]