Lena_inlägg

– Vi vill se en trygg kommun där vi tar hand om varandra och tillsammans tar ansvar för en ren och trygg närmiljö, säger Lena Biörnstad, Rönningepartiet.

Krafttag för ett tryggare Salem

Det är länge sedan Salem kunde kalla sig Sveriges tryggaste kommun. I sociala medier kan vi läsa om rån, stölder och nedskräpning. Många i kommunen känner sig otrygga och är oroliga för att utsättas för brott. Den känslan måste vi ta på allvar.

Under våren har ungdomar hotats och även rånats i Rönninge och Salem. Händelserna har skapat ilska och oro bland kommunens ungdomar, deras föräldrar och många andra.

I polisens lägesrapport står att skadegörelse, rykten om narkotikaförsäljning och högljudda ungdomsgäng gör att Rönninge och Salems centrum upplevs otrygga på kvällar och nätter.

Rönningepartiet vill ta krafttag mot all typ av brottslighet i Salems kommun. Både den mindre allvarliga och den grövre, eftersom båda påverkar vår känsla av trygghet. Nedskräpningen vid kommunens återvinningsstationer innebär till exempel inte bara otrivsel. Den är ett brott som tenderar att sprida sig. Skräp föder skräp, som leder till klotter och skadegörelse, som i sin tur leder till att många känner sig otrygga. Rönningepartiet vill se en trygg kommunen där vi tar hand om varandra och tillsammans tar ansvar för en ren och trygg närmiljö.

Mot brott – för trygghet

– Vi måste få stopp på ungdomsrånen, säger Håkan Säfström, Rönningepartiet.

De flesta svenska kommuner arbetar idag systematiskt och målmedvetet för att förebygga brott. De har tydliga mål, planer för hur målen ska nås och genomför effektiva aktiviteter. Allt i syfte att skapa trygghet och säkerhet. Och de berättar för medborgarna hur de arbetar och agerar. Allt detta saknas tyvärr i Salem. Rönningepartiet vill att kommunen tar ett långsiktigt helhetsgrepp kring frågan om trygghet och säkerhet. Ett arbete som kräver: att problemen kartläggs på ett professionellt sätt; att kommuninvånarna får komma till tals; en strukturerad samverkan med polis, socialtjänst och andra nyckelaktörer. Kommunen behöver också regelbunden informera om det brottsförebyggande arbete som pågår. Men vi kan inte sitta still och vänta på att ett systematiskt brottsförebyggande arbete kommer i gång. Vi behöver snabbt öka tryggheten i våra offentliga rum.

Rönningepartiet vill att kommunen tar ett långsiktigt helhetsgrepp kring frågan om trygghet och säkerhet. Ett arbete som kräver: att problemen kartläggs på ett professionellt sätt; att kommuninvånarna får komma till tals; en strukturerad samverkan med polis, socialtjänst och andra nyckelaktörer. Kommunen behöver också regelbunden informera om det brottsförebyggande arbete som pågår.

Men vi kan inte sitta still och vänta på att ett systematiskt brottsförebyggande arbete kommer i gång. Vi behöver snabbt öka tryggheten i våra offentliga rum.

Vi i Rönningepartiet vill:

  • Införa kameraövervakning i Rönninge och Salems centrum, samt vid återvinningsstationerna

  • Att kommunen börjar arbeta systematiskt för att förebygga brott.

  • Att kommunen verkar för en ökad polisiär närvaro.

AKTUELLT


Mittenstyret fortsätter att satsa på skolan

14 maj 2024|

Nu är Mittenstyrets budgetförslag för 2025 klart. Satsningarna på skolan, som inleddes i höstas, fortsätter. Resultatet blir att Salems skolor under två år tillförs 24,5 miljoner kronor. I höstas justerade Mittenstyret skolpengen så att grundskolan [...]

Nu tar Mittenstyret över

24 november 2023|

Vid kommunfullmäktigemötet den 23 november tog Mittenstyret över makten i Salems kommun. Då antogs Mittenstyrets budget med röstsiffrorna 18 mot 12. Här är några av Mittenstyrets inlägg i budgetdebatten vid kommunfullmäktige: Skolan För oss är [...]

Ny politisk karta i Salem

23 oktober 2023|

Socialdemokraterna, Rönningepartiet, Centerpartiet och Liberalerna har nått en överenskommelse om en gemensam budget och ett nytt styre för kommunen. Mittenstyret för Salems bästa, som den nya koalitionen heter, delar en gemensam grundsyn att Salem ska [...]